II PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA covid-19

II PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA W LIPIANACH W OKRESIE PANDEMII COVID-19

I Podstawa prawna

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz 2020 r. poz. 322, 374 i 567);

II Cel procedury
Celem procedury jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz koniecznością utrzymania reżimu sanitarnego.

III Przedmiot procedury
Przedmiotem procedury jest określenie:
• zasad pracy pracowników,
• zasad organizacji opieki w placówce,
• zasad dotyczących żywności i żywienia dzieci,
• zasad dezynfekcji,
• zasad obecności osób trzecich na terenie placówki,
• zasad postępowania na wypadek stwierdzenia na terenie przedszkola zakażenia COVID-19,
• obowiązków rodziców.

IV Zakres procedury
Zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków przedszkola, a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki. Procedura określa działania, które mają za zadanie zminimalizowanie możliwości zakażenia COVID-19, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

V Praca personelu
1. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
2. Do przedszkola pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni, z wyłączeniem pracowników kuchni, wchodzą i wychodzą tylko przez wejście główne.
3. Pracownicy kuchni wchodzą wejściem od zaplecza kuchennego.
4. Pracownik bezpośrednio po wejściu na teren placówki dezynfekuje ręce (w przedsionkach przedszkola w okolicy drzwi znajduje się płyn dezynfekujący).
5. Pracownicy ograniczają do niezbędnego minimum przemieszczanie się po placówce.
6. Przed rozpoczęciem pracy na swoim stanowisku pracy pracownik jest zobowiązany do umycia i zdezynfekowania rąk.
7. Pracownicy wykonując zadania, utrzymują między sobą dystans minimum 1,5 metra.
8. Personel pomocniczy nieprzydzielony do pracy w grupie oraz personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
9. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, fartuchy (do użycia w razie konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, u którego wystąpiły objawy chorobowe oraz do przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka) oraz płyn dezynfekujący.
10. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele: pracują wg obowiązującej w danym roku szkolnym siatki godzin ustalonej przez dyrektora i zatwierdzonej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny i organ prowadzący. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
Nauczycielki w przedszkolu:
a. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie (bez lęku).
b. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji dla dzieci znajdującej się w łazience przedszkolnej.
c. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed wejściem do sali, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z placu zabaw.
d. Przestrzegają ustalonych zasad korzystania z ogrodu przedszkolnego.
e. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
f. Prowadzą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi.
g. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele realizują zadania przedszkola, w tym zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
11. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela, woźne:
a. Osoby podające posiłki są wyposażone w fartuch ochronny. Przed podawaniem posiłków myją i dezynfekują ręce wg instrukcji.
b. Wykonują codzienne prace porządkowe.
c. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - klamki, włączniki światła, klawiatury, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów przy których są spożywane posiłki.
d. Czuwają i odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego wystąpiły objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
e. Czuwają nad sprzątaniem i dezynfekcją pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.
f. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji naczyń stołowych oraz sztućców.
g. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenie zmywalni.
12. Pracownicy kuchni oraz intendentka:
a. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.
b. Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki są wyposażeni w fartuch ochronny i rękawiczki jednorazowe. Przed przygotowaniem posiłków myją i dezynfekują ręce wg instrukcji.
c. Spożywanie posiłków jest możliwe tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
d. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń.
e. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia kuchni, zaplecza kuchennego i obieralni.
f. Intendentka dba o czystość magazynów spożywczych, wstęp do magazynu ma tylko intendentka, która wydaje towar kucharce wystawiając go na stole w pobliżu magazynu.
g. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Dostawcy nie wchodzą na teren przedszkola, towar zostawiają na rampie.

VI Organizacja opieki w placówce
1. Przedszkole jest czynne od 6:30 do 16:00.
a. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte.
b. Chęć wejścia do placówki sygnalizuje się dzwonkiem umieszczonym przy głównym wejściu.
2. Organizację pracy przedszkola planuje się na podstawie deklaracji rodziców o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej oraz wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
3. Przyprowadzanie dzieci do placówki:
a. Tylko jedna osoba przyprowadza i odbiera dziecko z przedszkola i przychodzi tylko z dzieckiem/dziećmi, mającym/mającymi pozostać w placówce.
b. Rodzic/opiekun wchodzi tylko do przedsionka przedszkola, gdzie przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola pełniącemu dyżur, nie wchodzi do środka. W przedsionku może przebywać 2 rodziców/opiekunów z zachowaniem dystansu społecznego wynoszącego min. 2 m. Pozostali rodzice oczekują przed wejściem do przedszkola zachowując dystans społeczny.
c. Rodzice dzieci nowoprzyjętych mogą wchodzić z dziećmi do szatni z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem (dziećmi – w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa) lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 2 m. Rodzic po rozebraniu dziecka w szatni odprowadza dziecko do drzwi sali, nie wchodzi do sali.
d. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki rodzic odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.
e. Każdy rodzic winien rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
f. Pracownik przedszkola pełniący dyżur pomaga dziecku w rozebraniu się i odprowadza je do sali.
g. Podczas odbierania dziecka z przedszkola pracownik przedszkola pomaga dziecku w ubraniu się i odprowadza je do przedsionka, przekazując je rodzicowi/opiekunowi lub innej osobie upoważnionej.
h. Rodzice ograniczają do niezbędnego minimum pobyt na terenie przedszkola.
4. Pobyt dziecka w przedszkolu:
a. Jedna grupa dzieci w miarę możliwości organizacyjnych przebywa w jednej wyznaczonej sali.
b. W grupie przedszkolnej może przebywać do 25 dzieci.
c. W miarę możliwości organizacyjnych do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie;
d. W sali, w której przebywa grupa dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany. Pozostałe przedmioty, przybory i zabawki są dokładnie czyszczone lub dezynfekowane
e. Przybory sportowe wykorzystywane do zajęć są dokładnie myte, czyszczone lub dezynfekowane.
f. W miarę możliwości sala przedszkolna jest wietrzona co godzinę.
g. Dzieci nie zabierają ze sobą do placówki i z placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
h. Wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego są organizowane w taki sposób, aby grupy nie mieszały się ze sobą (przebywały w wyznaczonych sektorach lub w innych godzinach).
i. Wprowadza się codzienną dezynfekcję sprzętu na placu zabaw.
j. Nie odbywa się szczotkowanie zębów przez dzieci.
k. Przy salach zajęć znajdują się wydzielone pomieszczenia do izolacji dzieci z objawami chorobowymi. Na terenie placówki zostało wyznaczone dodatkowo jedno pomieszczenie do izolacji osób z objawami chorobowymi.
l. Sale przedszkolne oraz sala do izolacji wyposażone są w zestawy ochronne: fartuchy, jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice, płyn dezynfekujący.
5. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu (dotyczy dzieci nowoprzyjętych) rodzic/opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych).
a. Liczba rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny – uczestniczących w Dniu otwartym w przedszkolu ograniczona jest do niezbędnego minimum, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2 m.
6. Wprowadzono ograniczenie przebywania osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum (tylko osoby zdrowe), z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Każda osoba trzecia wchodząca do budynku przedszkola zostaje odnotowana w rejestrze.

VII Obowiązki rodziców
1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi w przedszkolu na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 i podpisują stosowne oświadczenia i deklaracje dostępne na stronie internetowej przedszkola.
2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane /odbierane przez osoby zdrowe.
3. Rodzice nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
4. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury ciała.
7. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.
8. Zaleca się zostawienie w domu dziecka, które wykazuje objawy chorobowe – słania się na nogach, wymiotuje, ma biegunkę, podwyższoną lub wysoką temperaturę ciała, duszności, kaszel, zmiany skórne.
9. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określać czas nieposyłania dziecka do placówki.
10. Wyjaśniają dziecku, aby nie zabierało ze sobą do placówki i z placówki zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.
11. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m. in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
12. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
13. Bezwzględnie przy każdym wejściu do palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji znajdującej się w widocznym miejscu.
14. Są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola.
15. Są zobowiązani do jak najszybszego odebrania z przedszkola dziecka, u którego wystąpiły objawy chorobowe.
16. Rodzice bezwzględnie przestrzegają zapisów niniejszej procedury.

IX Zapisy końcowe
1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedura obowiązuje do odwołania.
Przedszkolowo.pl logo