Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA im. Kubusia Puchatka w Lipianach na lata 2016-2021

Podstawa Prawna
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. poz. 1270).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. poz.1214)
• Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 895),
• Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 896).
• Statut Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach.

Misja przedszkola
Przedszkole:
• wspomaga wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o jego rozpoznane potrzeby i możliwości,
• kształtuje w wychowanku poczucie własnej wartości,
• uczy tolerancji i patriotyzmu,
• pomaga w odnoszeniu sukcesów i pokonywaniu trudności oraz umożliwia rozwój uzdolnień i zainteresowań,
• kształtuje właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego,
• rozwija kompetencje komunikacyjne w tym w zakresie języka obcego
• wspiera aktywność twórczą,
• kształtuje otwartość na wiedzę,
• wyposaża wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny,
• pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.
• działania dydaktyczne i wychowawcze sprzyjają osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych.
Wizja przedszkola
• Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Lipianach jest miejscem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom, rodzicom, pracownikom i środowisku.
• Jest miejscem otwartym na ich potrzeby.
• Zapewniamy każdemu dziecku wszechstronny rozwój, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami.
• Respektujemy prawa dziecka.
• System wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na możliwie wysokim poziomie.
• Kompetencje nauczycieli, wdrażane programy, stosowane metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość procesów edukacyjnych i wychowawczych.
• Rodzice są aktywnymi partnerami w tworzeniu klimatu przedszkola, w działalności dydaktycznej i wychowawczej oraz w zarządzaniu placówką.
• Efektywna promocja przedszkola sprzyja dobrej opinii w środowisku lokalnym.
• Baza lokalowa, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełniają działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływają na wysoką ocenę naszej placówki.
• Przedszkole posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.
• Pracownicy przedszkola dokonują systematycznie ewaluacji efektów swojej pracy, a wdrażane na podstawie wniosków zmiany sprzyjają podnoszeniu jakości procesów zachodzących w przedszkolu.
• Przedszkole jest zarządzane w sposób nowoczesny, a pracownicy mają wpływ na podejmowane w przedszkolu działania.

Spodziewane efekty
W efekcie podejmowanych w zgodzie z wizją działań przedszkole stanie się miejscem aktywnej i twórczej zabawy i nauki dla każdego dziecka. Miejscem rozwijania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw dających podstawy do dalszej edukacji i życia w środowisku społecznym.
Ważnym efektem oddziaływań będzie nieustanny rozwój zawodowy kadry pedagogicznej przedszkola, zdobywanie nowych kwalifikacji i kompetencji służących pracy z dziećmi w zmieniającym się świecie i z różnorodnymi potrzebami i możliwościami
Zarządzanie przedszkolem pozwoli na aktywny udział pracowników przedszkola oraz rodziców dzieci w podejmowaniu odpowiedzialnych i wynikających z dialogu pomiędzy klientami przedszkola decyzji.

Priorytety pracy przedszkola
Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych codziennym życiu i przygotowujących do udanego startu w szkole.
Unowocześnianie bazy materialnej przedszkola, wyposażenie w sprzęt multimedialny umożliwiający wykorzystanie nowoczesnych technologii.
Poszerzenie działalności innowacyjnej i nowatorstwa pedagogicznego.
Rozwój zawodowy nauczycieli poprzez zdobycie dodatkowych kwalifikacji, wyższych stopni awansu zawodowego, wzbogacanie warsztatu pracy.
Systematyczne włączanie rodziców w działania przedszkola.
Budowanie pozytywnego wizerunku placówki i stosowanie urozmaiconych i efektywnych form promocji przedszkola w środowisku.

Model absolwenta przedszkola
Uwaga! model absolwenta został opracowany w wyniku powiązania treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego, analizy realizowanych w przedszkola programów autorskich oraz dialogu pomiędzy pracownikami przedszkola i rodziców
Wychowanek naszego przedszkola jest aktywny, ambitny i dociekliwy; przygotowany do radzenia sobie z trudnościami i odnoszenia sukcesów; jest sprawny fizycznie. Posiada wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające sprostać zadaniom ucznia szkoły podstawowej.
• jest samodzielny, sprawny i aktywny na miarę swoich możliwości,
• rozróżnia dobro i zło,
• potrafi wyrazić i nazwać swoje uczucia, stara się wyrażać swoje emocje w taki sposób aby nie krzywdzić innych ,
• nawiązuje kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzega ustalonych zasad i norm współżycia w grupie
• jest twórczy, pomysłowy, kreatywny, podejmuje różnorodne aktywności zgodnie z własnymi zainteresowaniami,
• ma rozbudzone poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości,
• jest optymistycznie nastawiony do świata i do ludzi,
• szanuje innych ludzi i ich potrzeby, wspiera słabszych,
• radzi sobie w sytuacjach trudnych, wie, że może prosić o pomoc,
• jest chłonny wiedzy, zadaje pytania, docieka, lubi doświadczać i odkrywać,
• ma rozbudzoną wrażliwość na piękno sztuk i szacunek do przyrody,
• posiada umiejętności określone podstawą programową niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole

Kierunki działań
Cele główne i główne sposoby realizacji celów:
• Budowanie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
o Doskonalenie kadry pedagogicznej przedszkola w zakresie dokonywania diagnozy potrzeb i możliwości dzieci, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozpoznawania zainteresowań, zdolności i talentów, wspierania dzieci wymagających pomocy.
o Stworzenie warunków do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym również dzieci zdolnych.
o Organizowanie zajęć poszerzających ofertę dydaktyczną przedszkola.
• Stwarzanie warunków do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych do radzenia sobie w codziennym życiu.
o Wypracowanie sposobów zachęcających dzieci d podejmowania działań wspierających samodzielność, niezależność i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.
o Opracowanie we współpracy z rodzicami programu działań wychowawczych uwzględniających
• Podnoszenie poziomu nauczania, wychowania i opieki.
o Podjęcie działań innowacyjnych.
o Opracowanie lub modyfikowanie realizowanych programów nauczania.
o Podjęcie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami w celu wzbogacenia treści i metod pracy dydaktyczno-wychowawczych.
o Monitorowanie efektów oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych i podejmowanie działań wspierających dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Doskonalenie zawodowe kadry, poszerzanie kwalifikacji oraz wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli.
o Podjęcie działań w celu uzupełnienia lub uzyskania kwalifikacji do nauczania języka obcego w przedszkolu.
o Systematyczne doskonalenie zawodowe kadry przedszkola: rady pedagogiczne, szkolenia, warsztaty, udział w formach organizowanych przez ODN.
• Efektywne współdziałanie z rodzicami i włączanie ich w procesy wychowawcze i edukacyjne realizowane w przedszkolu.
o Realizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych we współpracy z rodzicami.
o Systematyczne organizowanie spotkań, konsultacji i zajęć otwartych dla rodziców.
o Warsztaty i wykłady prowadzone przez nauczycieli i specjalistów w celu wspierania wychowawczej roli rodzica.
o Udział rodziców w pracach użytecznych na rzecz przedszkola.
o Otwartość na potrzeby zgłaszane przez rodziców i opiekunów dzieci.
• Dostosowanie bazy przedszkola do wymogów nowoczesnej i aktywnej edukacji.
o Stworzenie w ogrodzie przedszkolnym zielonej sali w celu wzmocnienia efektów edukacji przyrodniczej.
o Wzbogacenie przedszkola w sprzęt niezbędny do prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych.
o Wykorzystanie ogrodu przedszkolnego do stworzenia warunków do doskonalenia sprawności fizycznej.
o Wyposażenie przedszkola w tablice interaktywne, tablety, laptopy i w miarę możliwości inny sprzęt służący procesom edukacyjnym na miarę nowoczesnej edukacji z zastosowaniem IT
• Kreowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym.
o Angażowanie i pozyskiwanie środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.
o Informowanie i promowanie działań przedszkola poprzez stronę internetową, gazetki informacyjne, publikacje w lokalnej prasie.
o Udział nauczycieli i wychowanków w ważnych lokalnych uroczystościach, rocznicach i innych wydarzeniach.
• Doskonalenie procesu zarządzania i organizacji pracy przedszkola poprzez efektywne realizowanie nadzoru pedagogicznego.
o Doskonalenie umiejętności gromadzenia, analizy i wykorzystania informacji o pracy przedszkola
o Opracowanie i wdrożenie sprawnego i skutecznego systemu pozyskiwania i obiegu informacji.
o Aktywne włączenie pracowników przedszkola i przedstawicieli rodziców do analizowania działalności i podejmowania decyzji o kierunkach wdrażanych zmian.
Podsumowanie
Za realizację koncepcji pracy odpowiedzialni są w równym stopniu wszyscy pracownicy pedagogiczni przedszkola. Jej znajomością powinni się wykazywać również pozostali pracownicy, którzy mają codzienny kontakt z dziećmi i ich rodzicami. Doniosłą rolę w jej realizacji odgrywać powinni również sami rodzice - z prawem wnoszenia poprawek, pomysłów, modyfikacji a także włączając się w jej ewaluację i ocenę.


Załącznikiem do koncepcji pracy przedszkola są:
• Roczne plany pracy przedszkola
• Program wychowawczy przedszkola
• Program profilaktyki.
Przedszkolowo.pl logo