Procedura - dowozy dzieci

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA DZIECI DOWOŻONYCH AUTOBUSEM SZKOLNYM
DO PRZEDSZKOLA OBOWIĄZUJĄCA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM IM. KUBUSIA PUCHATKA
W LIPIANACH

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018, poz. 1457).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140).
• Statut przedszkola.
• Kodeks Ruchu Drogowego.

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odprowadzania z autobusu szkolnego, określenia odpowiedzialności rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych (zwanych dalej opiekunami), nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
2. Chęć dojazdu dziecka do przedszkola autobusem szkolnym musi być wyrażona oświadczeniem woli podpisanym przez rodziców.
3. Każdorazowe przyprowadzenie lub odprowadzenie dzieci powinno być poprzedzone sprawdzeniem liczby dzieci, które pozostają pod opieka nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika do tego celu wyznaczonego.
4. Dzieci idące z autobusu szkolnego do przedszkola/z przedszkola do autobusu szkolnego powinny iść spokojnie i w parach.
5. Występuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków przez dzieci w drodze do/z autobusu szkolnego.
6. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci zobowiązani są w wyposażenia dzieci w plecaki.

§ 2
Przyprowadzanie dzieci
1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które uczęszcza do Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach, a jest dowożone do Przedszkola, są zobowiązani do odprowadzania do autobusu i odbierania dziecka z autobusu szkolnego w godzinach przyjazdu wg planu dowozów i odwozów.
2. Odprowadzenia i odbierania dziecka może dokonywać upoważniona przez rodzica/prawnego opiekuna osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo.
3. Rodzic/prawny opiekun lub upoważniona przez niego osoba odprowadzają dziecko na przystanek autobusowy i oczekują z nim na przyjazd autobusu szkolnego. Następnie przekazują dziecko opiekunowi w autobusie, który przejmuje nam nim opiekę do momentu przyjazdu do przedszkola.
4. Dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym odbierane są przez nauczyciela dyżurującego lub pracownika przedszkola do tego celu wyznaczonego z przystanku autobusowego i przyprowadzane do przedszkola.
5. Nauczyciel dyżurujący lub inny pracownik do tego celu wyznaczony odprowadza dzieci do szatni, oddaje pod opiekę nauczycielowi lub woźnej oddziałowej, która następnie pomaga się im rozebrać i zmienić obuwie, a następnie odprowadza do sali dydaktycznej i oddaje pod opiekę nauczycielowi danego oddziału.
6. Nauczyciel dyżurujący lub inny pracownik do tego celu wyznaczony jest odpowiedzialny za zeskanowanie kodów kreskowych z kart ewidencji dzieci.
7. Przedszkole bierze odpowiedzialność za przywiezione do przedszkola dziecko w momencie przekazania go przez opiekuna w autobusie wyznaczonej przez dyrektora osobie.

§ 3
Odprowadzanie dzieci
1. Nauczyciel dyżurujący lub inny pracownik do tego celu wyznaczony odbiera dzieci, kolejno z każdej sali, odprowadza do szatni, pomaga im się rozebrać i zmienić obuwie.
2. Osoba odbierająca dziecko ma obowiązek poinformować nauczyciela pracującego w danej grupie o tym fakcie.
3. Dzieci odprowadzane są przez nauczyciela dyżurującego lub innego pracownika do tego celu wyznaczonego i przekazane pod opiekę osoby sprawującej opiekę w autobusie.
4. Po dotarciu dziecka do miejscowości, w której mieszka, rodzice/prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba odbiera dziecko z autobusu i odprowadza do domu.
5. Rodzice/prawni opiekunowie na okres uczęszczania dziecka do przedszkola, składają wychowawcy grupy pisemne oświadczenie, w którym wymieniają upoważnione osoby do odbioru dziecka podając ich imię, nazwisko i stopień pokrewieństwa.
6. Za prawidłowość składanych oświadczeń odpowiadają wychowawcy grupy.
7. Wychowawcy grup dostarczają opiekunowi w autobusie szkolnym imienny wykaz osób, które są upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych do odbierania dziecka z przystanku autobusowego. Kopię wykazu wraz z podpisem opiekuna w autobusie wychowawca grupy przechowuje w dokumentacji grupy.
8. Rodzice/prawni opiekunowie biorą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez nich osobę.

§ 4
Zapisy końcowe
1. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie oraz nauczyciele lub inni pracownicy do tego celu wyznaczeni.
2. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice/prawni opiekunowie są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
3. Treść procedury zostaje udostępniona rodzicom na stronie internetowej przedszkola w celu szczegółowego zapoznania się.
Przedszkolowo.pl logo