PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM IM. KUBUSIA PUCHATKA W LIPIANACH

I Podstawa prawna

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz 2020 r. poz. 322, 374 i 567);

II Cel procedury
Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

III Zakres procedury
Zakres stosowania procedury dotyczy wszystkich pracowników i wychowanków przedszkola. Procedura określa działania, które należy podjąć w przypadku wystąpienia objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

IV Postępowanie na wypadek wystąpienia objawów chorobowych

1. Wystąpienie u pracownika objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną:
a. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów (duszności, kaszel, gorączka), pozostaje on w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki. Kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia dzwoni pod numer 999 lub 112.
b. Pracownik, u którego podczas wykonywania pracy wystąpiły objawy chorobowe (duszności, kaszel, gorączka) niezwłocznie zostaje odsunięty od pracy i udaje się do wyznaczonego pomieszczenia (izolatorium).
c. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa, do których należy się bezwzględnie stosować.
d. Obszar w którym poruszał się i przebywał pracownik poddaje się gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, klawiaturę, włączniki itp.).
e. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci.
2. Wystąpienie u dziecka objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną:
a. Należy dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność (po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów na pomiar temperatury), w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
b. Termometr bezdotykowy dezynfekowany po użyciu w danej grupie.
c. W razie wystąpienia objawów w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu (słania się na nogach, wymiotuje, ma biegunkę, podwyższoną lub wysoką temperaturę ciała, duszności, kaszel, zmiany skórne) nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola.
d. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, poinformowania i pilnego wezwania rodziców/opiekunów i oczekiwania na ich przybycie.
e. Wyznaczona osoba bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny oraz rękawiczki i umieszcza dziecko w odizolowanym miejscu. Podczas sprawowania opieki nad dzieckiem zapewnia się min. 2 m odległości od innych osób.
f. Dyrektor w razie złego stanu zdrowia dziecka dzwoni pod numer 999 lub 112.
g. Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemicznym u państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz ustala z nimi zasady postępowania.
h. Dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz kuratorium oświaty o zagrożeniu epidemicznym w przedszkolu.
i. Po uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym dyrektor powiadamia rodziców o wystąpieniu zagrożenia (przez grupy zamknięte za Facebooku oraz za pomocą komunikatora Messenger).
3. W widocznym miejscu w placówce (na tablicy obok gabinetu dyrektora) umieszczone są numery telefonów do inspektora sanitarnego, przychodni zdrowia, pogotowia ratunkowego, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w której/których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca się stosowanie do wytycznych GIS dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl.
5. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach w celu konsultacji lub uzyskania porady.

II Zapisy końcowe
1. Procedura bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
2. Procedura obowiązuje do odwołania.
Przedszkolowo.pl logo