Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
„DOBRE PRZEDSZKOLE”

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Dobre Przedszkole”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest gmina Lipiany.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Lipiany, pod adresem: 74-240 Lipiany,
ul. J. Bema 19.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

6. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działań Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach, w tym w szczególności:
1) Popularyzacja idei działań na rzecz dobra dzieci.
2) Wszechstronne działanie na rzecz zwiększania świadomości środowisk lokalnych odnośnie praw dziecka.
3) Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, fizyczny, społeczny, kulturalny oraz duchowy dzieci.
4) Propagowanie działań ekologicznych, prozdrowotnych, profilaktycznych.
5) Działania na rzecz utrzymania, modernizacji i wzbogacania bazy lokalowej, dydaktycznej oraz rzeczowej Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach.
6) Aktywizacja, integracja i zwiększanie zainteresowania środowisk lokalnych sprawami oraz problemami Przedszkola.
7) Uczestniczenie dzieci w życiu kulturalnym miasta, regionu, kraju.
8) Inicjowanie różnych form współpracy przedszkola z rodzicami dzieci.

7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi obszaru działania Stowarzyszenia.
2) Organizowanie, prowadzenie i popularyzowanie różnorodnych przedsięwzięć mających na celu promocję przedszkola oraz wspieranie jego działalności.
3) Inicjowanie i podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów i funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
4) Prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
a. opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
b. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
c. przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
5) Organizowanie aukcji, konkursów, imprez kulturalnych, wycieczek.
6) Podejmowanie działań charytatywnych poprzez:
a. współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz pomocy dzieciom;
b. współpracę z organami władzy samorządowej;
c. współpracę z organizacjami gospodarczymi;
d. działania integrujące ludzi ze środowiska lokalnego.
7) Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
8) Promowanie właściwych postaw rodzicielsko – wychowawczych.
9) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
10) Wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

8. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji.

10. Członek ma prawo:
1) Brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
2) Wypowiadać swoją opinię na temat Stowarzyszenia.
3) Poprzeć pisemnie nowo wstępującego członka Stowarzyszenia.

11. Członek obowiązany jest:
1) Postępować zgodnie z regulaminem i uchwałami Stowarzyszenia.
2) Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
3) Regularnie opłacać składki członkowskie.

12. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) Prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych.
2) Działania na szkodę Stowarzyszenia.
3) Umyślnego naruszenia postanowień Regulaminu.
4) Nie opłacania składek członkowskich.
5) Rezygnacji z członkostwa.

13. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

14. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Członków,
2) Przedstawiciel.

15. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

16.
1) Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
2) W sprawach określonych w par. 18 pkt. 1-5 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.

17. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

18. Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:
1) ustalanie kierunków działania i rozwoju,
2) wybór i odwołanie Przedstawiciela,
3) przyjmowanie i odwoływanie członków,
4) uchwalanie zmian regulaminu,
5) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

19. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

20. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków.

21. Do zakresu działania Przedstawiciela należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
3) zwoływanie zebrania członków.

22. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji,
3) darowizn,
4) zbiórek publicznych,
5) spadków, zapisów,
6) dochodów z majątku stowarzyszenia.

23. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
Przedszkolowo.pl logo