Advertisement

Regulamin

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego
im. Kubusia Puchatka w Lipianach


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach.

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) i Przepisów wykonawczych oraz Statutem Przedszkola.


II. TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY RODZICÓW

1.
Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są corocznie w sierpniu - na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału i odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.
2.
Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona Radę Oddziałową.

3.
Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału.

4.
Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.

5.
Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza Komisja wybrana spośród uczestników zebrania w jawnym głosowaniu.

6.
Wybory odbywają się na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

7.
Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od przeprowadzenia wyborów.
8.
Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz Komisję Rewizyjną składającą się co najmniej z trzech osób.

11.
Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:
a) złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,
b) odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców po uprzednim przegłosowaniu przez członków Rady Rodziców.


III. CELE, ZADANIA I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Zadaniem i prawem Rady Rodziców jest:

1.
Współudział w realizacji bieżącego programu pracy przedszkola.

2.
Przedstawienie wniosków do planu pracy przedszkola i jego opiniowanie.

3.
Organizowanie i pobudzanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola.

4.
Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla przedszkola.

5.
Pomoc w organizacji i poprawie warunków pracy przedszkola.

6.
Organizowanie prac społecznych z udziałem rodziców na rzecz przedszkola (remonty, naprawa urządzeń, pomocy dydaktycznych, zabawek).

7.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

8.
Uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola.

9.
Udział w organizowaniu działalności kulturalnej i artystycznej w przedszkolu.

10.
Ma prawo do opiniowania statutu przedszkola i wnoszonych do niego zmian.

11.
Może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności:
a) opiniuje program placówki,
b) wyraża opinię na temat funkcjonowania placówki,
c) opiniuje program wychowawczy i profilaktyki w przedszkolu.

12.
Może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

13.
Wydaje opinię na temat dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego za okres stażu:

a) opinia sporządzona na piśmie zawierająca uzasadnienie powinna być dostarczona do dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia,
b) niedopełnienie powyższego zadania oznacza wyrażenie pozytywnej opinii o pracy danego nauczyciela.

14.
Ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego.


IV. ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH OGNIW RADY RODZICÓW

1. Przewodniczący Rady Rodziców:

- kieruje całokształtem prac Rady Rodziców,
- opracowuje projekt planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy Rady Rodziców,
- zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym,
- kieruje działalnością finansową Rady Rodziców,
- przekazuje dyrektorowi przedszkola opinie i postulaty Rady Rodziców,

2. Sekretarz Rady Rodziców:

- odpowiada za organizacyjne przygotowanie zebrania,
- sporządza protokoły z posiedzeń Rady,
- opracowuje harmonogram prac i spotkań,
- prowadzi korespondencję i dokumentację oraz czuwa nad prawidłowym jej przechowywaniem,

3. Skarbnik Rady Rodziców:

- zajmuje się zbieraniem składek,
- czuwa nad rytmiczną realizację planu finansowego i prawidłowym oraz
celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,
- sprawdza na bieżąco dokumenty finansowe Rady Rodziców oraz zatwierdza wypłaty funduszy,

4. Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

- nadzoruje prace Rady Rodziców, w tym działalność finansową,
- przedstawia rodzicom roczne sprawozdanie z działalności finansowej
Rady Rodziców.V. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ RADY RODZICÓW

1. Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólne obowiązujące przepisy w resorcie edukacji narodowej.

2. Fundusze tworzone są z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz innych osób fizycznych i prawnych.

3. Wysokość minimalnej składki ustala się na zebraniu ogólnym.

4. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej.

5. Rodzice wpłacają ustaloną składkę w całości, bądź w dwóch ratach: w pierwszym, półroczu do końca października i w drugim półroczu do końca lutego.

6. Pieniądze przyjmowane są na zbiorcze listy oraz dowody wpłaty.

7. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, opłacanie organizowanych dla dzieci imprez.
8. Rada Rodziców ustala preliminarz wydatków oraz wysokość pogotowia kasowego. Kwota ta przechowywana jest w sejfie przedszkola, a do dysponowania nią jest upoważniony dyrektor przedszkola.
9. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem rady zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

2.
Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta przez członków obecnych na zebraniu Rady Rodziców.

3.
Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w regulaminie Rady Rodziców może być podjęta przez członków obecnych na posiedzeniu Rady Rodziców.

4.
Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.
5.
Uchwały podejmuje się zwykłą większością w obecności co najmniej połowy członków. Głosowanie jest jawne.

6.
Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć przynajmniej połowa członków. Prowadzący zebranie zaprasza do udziału w zebraniu (z głosem doradczym) dyrektora lub innych członków Rady Pedagogicznej. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację placówki.

7.
Spory pomiędzy Radą Pedagogiczna, a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od przedmiotu sporu.

8.
W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sprawy do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
Przedszkolowo.pl logo