Regulamin placu zabaw

REGULAMINKORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
na terenie Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka
w Lipianach przy ul. Bema 19

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do w/w przedszkola.
2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

3. Każdorazowo przed wejściem na plac zabaw nauczycielki zobowiązane są do zawierania ustnych umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo oraz do egzekwowania przestrzegania tych umów.
4. Na terenie placu zabaw dzieci pozostają pod opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
5. W czasie pobytu dzieci na placu zabaw furtka wejściowa i brama powinny być zamknięte. Odpowiedzialni za to są nauczyciele i pracownicy przedszkola.
6. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczycielki organizują dzieciom gry i zabawy, zajęcia sportowe, prace badawcze, prace gospodarcze oraz zabawę swobodną.
7. Dzieci mogą korzystać ze wszystkich zabawek i urządzeń ogrodowych pod warunkiem, że nie stwierdzono w nich żadnych usterek oraz z tych przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła. Dzieci powinny korzystać ze sprzętu i zabawek w ogrodzie przedszkolnym w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami ich użytkowania (prawidłowy siad na huśtawkach, prawidłowe trzymanie uchwytów, nie wchodzenie na górne części urządzeń - nie przeznaczone do zabaw itp.).
8. Na plac zabaw może być wynoszony sprzęt sportowy i inne przybory do zabaw oraz koce do odpoczynku. Sprzęt, zabawki, koce wynoszą woźne po konsultacji z nauczycielkami.
9. Po każdym pobycie na placu zabaw, nauczycielka wraz z dziećmi porządkuje wszystkie zabawki, sprzęt gromadząc go w wyznaczonym miejsc. Do pomieszczeń gospodarczych sprzęt i zabawki chowają woźne.

10. W czasie dużego nasłonecznienia rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w odpowiednie nakrycie głowy, dzieci powinny przebywać w zacienieniu i mieć stały dostęp do napojów (woda niegazowana). Napoje na plac zabaw dostarczają woźne, po konsultacji z nauczycielkami.
11. W czasie pobytu na placu zabaw, dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się do niej tam i z powrotem pod opieką pomocy nauczyciela bądź woźnej.
12. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nauczycielem.
13. W razie zaistnienia wypadku należy udzielić wychowankowi pomocy przedlekarskiej, powiadomić Dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.

14. Za utrzymanie w czystości placu, systematyczny przegląd, konserwację i naprawę urządzeń odpowiedzialny jest konserwator.
15. Każdy uszkodzony sprzęt należy eliminować i zgłosić konserwatorowi oraz Dyrektorowi przedszkola.
16. Na terenie placu zabaw zakazuje się:
a) niszczenia sprzętu i urządzeń,
b) zaśmiecania terenu,
c) niszczenia zieleni,
d) jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach itp.,
e) wprowadzania zwierząt oraz przywiązywania ich do płotu przy wejściu do przedszkola.
17. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

18. Każdy pobyt w ogrodzie przedszkolnym jest związany z ogromną odpowiedzialnością osób sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem dzieci powierzonych ich opiece. Dlatego też, osoby te powinny dołożyć wszelkiej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków i zwracać uwagę na inne, nie ujęte w niniejszym regulaminie sytuacje i zdarzenia, mogące mieć wpływ na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na terenie przedszkolnego placu zabaw.
19. W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.
20. Za rzeczy pozostawione na terenie placu zabaw oraz obok wejścia do budynku przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

Zasady powyższego regulaminu obowiązują nauczycieli, pracowników obsługi przedszkola, rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

Dyrektor Przedszkola
Renata Kostkiewicz
Przedszkolowo.pl logo