Regulamin pobierania oplat za przedszkole

REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM
IM. KUBUSIA PUCHATKA W LIPIANACH

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie nauczania, wychowania i opieki w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 zgodnie z uchwałą Rada Miejskiej w Lipianach, wynosi 1 zł za każdą godzinę.
3. Rodzic składa deklarację dotyczącą czasu pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.
4. Rodzice dziecka 6-letniego korzystającego z wychowania przedszkolnego zwolnieni są z opłat za godziny wykraczające poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci uczęszczających do przedszkola.
6. Zasady odpłatności za korzystanie wyżywienia określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
7. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z dołu w termie ustalonym przez dyrektora przedszkola. Ostateczny termin płatności upływa z dniem 15. dnia następnego miesiąca, którego należność dotyczy, na podstawie rachunku wystawionego przez przedszkole.
8. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach lub przelewem na konto 42 9393 1010 2600 0840 2000 0020.
9. Opłata ta może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego w związku ze wzrostem lub obniżką cen żywności.
10. Dziecko może korzystać w przedszkolu z jednego, dwóch lub trzech posiłków.
11. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odpłatność za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez przedszkole podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień absencji.
12. Dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej zapewnia się pomoc w pokryciu kosztów wyżywienia we współpracy OPS w Lipianach.
13. W przypadku zmiany sytuacji faktycznej, skutkującej zmianą godzin pobytu dziecka i ilości posiłków w przedszkolu, rodzice są zobowiązani do złożenia wniosku do dyrektora przedszkola, korygującego deklarację. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
14. W przypadku zalegania z ww. opłatami przyjmuję do wiadomości, że Dyrektor przedszkola może odmówić realizacji świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, a zaległe opłaty mogą stać się przedmiotem egzekucji administracyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1201).
15. Ewidencja dziecka w przedszkolu prowadzona jest za pomocą elektronicznego systemu oraz w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawczynie oddziału
16. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 3 września 2018 r.
Przedszkolowo.pl logo