Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
IM. KUBUSIA PUCHATKA W LIPIANACH

1. Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą, do którego przyjmowane są dzieci od 3 lat do rozpoczęcia nauki w szkole. W szczególnie uzasadnionych wypadkach i w sytuacji wolnych miejsc może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2. Do przedszkola może uczęszczać dziecko, które zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne (nie używa pampersów).
3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00.
4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut przedszkola, dostępny na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola (BIP).
5. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci najpóźniej do godziny 8:30 i odbierania w zadeklarowanych godzinach (do godz. 13:00 w przypadku dzieci zapisanych na 5 godzin).
6. Osoba przyprowadzająca dziecko powierza je nauczycielowi grupy – wyklucza się pozostawianie samych dzieci przed przedszkolem, w szatni, w holu lub w sali. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców bez opieki.
7. W budynku przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz biegania.
8. Korytarz wewnętrzny stanowi przejście służbowe zarezerwowane tylko dla pracowników przedszkola.
9. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie rodzice, opiekunowie prawni lub osoby upoważnione na piśmie.
10. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty, a nauczyciel ma prawo zażądać jego okazania.
11. Po odebraniu dziecka z sali lub placu zabaw, za jego zdrowie i bezpieczeństwo odpowiada osoba odbierająca.
12. Osoba odbierająca dziecko z placu zabaw jest zobowiązana do osobistego poinformowania o tym fakcie nauczyciela.
13. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
14. Prośba rodziców dotycząca nie wydania dziecka jednemu z nich musi być poświadczona orzeczeniem sądowym.
15. Spóźnienie dziecka należy zgłosić telefonicznie lub osobiście do godziny 8:30.
16. Nieodebranie dziecka do godziny 16:00, przy jednoczesnym braku kontaktu z rodzicami, osobami upoważnionymi, skutkuje zawiadomieniem właściwych organów policji.
17. Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania furtki oraz drzwi wejściowych do przedszkola w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dzieciom.
18. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci chorych. W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola.
19. W przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
20. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dzieci czystych. W przypadku stwierdzenia zaniedbań higieniczno-sanitarnych lub objawów wskazujących na chorobę zakaźną, dyrektor może zawiesić dziecko w prawie uczęszczania do przedszkola, aż do chwili ich likwidacji. Rodzice są zobowiązani do sprawdzania stanu czystości głowy swojego dziecka.
21. W sytuacji zmniejszonej frekwencji dzieci lub przebywania nauczyciela na zwolnieniu lekarskim dyrektor może zdecydować o łączeniu grup i oddelegowaniu nauczyciela do innych zadań.
22. Rodzice zobowiązani są do uiszczania opłat za korzystanie z usług przedszkola (pobyt i wyżywienie) w ustalonym terminie. Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane są odsetki ustawowe.
23. Wszystkie zmiany dotyczące korzystania z usług przedszkola należy zgłosić do do dyrektora w formie pisemnej przed rozpoczęciem miesiąca, którego ma dotyczyć zmiana.
24. Organem reprezentującym rodziców w przedszkolu jest Rada Rodziców pracująca w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.
25. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii, po przedstawieniu pisemnej deklaracji woli rodzica.
26. Przedszkole realizuje zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi), organizacjami społecznymi oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi.
27. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego i określenia drogi indywidualnego rozwoju dziecka.
28. Rodzice są zobowiązani zaopatrzyć dzieci w ubranie na zmianę (bielizna, spodnie, koszulka, bluza).
29. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żywności, słodyczy, napojów (z wyjątkiem ustalenia przez rodziców z grupy obchodzenia urodzin dzieci).
30. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci podczas codziennych zajęć i zabaw w przedszkolu noszenie przez nie biżuterii (kolczyki, łańcuszki, bransolety, pierścionki) jest zabronione.
31. Dzieci mogą przynosić to przedszkola zabawki typu przytulanki (w młodszych grupach) i bajki. Innego rodzaju zabawek nie należy przynosić.
32. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w przedszkolu.
33. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu.
34. Rodzice i opiekunowie prawni powinni umożliwić dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.
35. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, logopeda lub dyrektor przedszkola.
36. Wszelkie sprawy dotyczące pracy wychowawczo-dydaktycznej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli wychowawców.
37. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
38. Rodzice zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych.
39. Przedszkole może przetwarzać dane osobowe w formie graficznej, video oraz streamingu.
40. Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do przedszkola z następujących przyczyn: nieregularne dokonywanie opłat, zaleganie z odpłatnością za przedszkole mimo wezwań do zapłaty, uporczywego nieprzestrzeganie postanowień Statutu przedszkola i niniejszego regulaminu.

Regulamin wprowadza się w życie mając na uwadze tylko i wyłącznie dobro dzieci, ich prawidłowy rozwój umysłowy, fizyczny i społeczno-emocjonalny. Przestrzegając go stwarzamy dzieciom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa.


Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.
Przedszkolowo.pl logo