Regulamin rekrutacji do przedszkola

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA
W LIPIANACH na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).
Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz przepisy prawa miejscowego tj. Uchwała nr XXV/175/2017 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 30 marca 2017 r.

Rozdział I
Informacje ogólne

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
3. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
4. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.
5. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
6. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2014 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2015 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
7. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola Burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
Rozdział II
Tok postępowania rekrutacyjnego

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
2. Rekrutację dzieci do przedszkola ogłasza Dyrektor przedszkola.
3. Rekrutację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola w terminie zgodnym z zarządzeniem Burmistrza.
4. Weryfikacja wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niekwalifikowanych.
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 1).
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
8. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
9. Przygotowanie i wydawanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
10. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.
11. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
12. Składanie deklaracji rodziców dotyczących godzin pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020.


Rozdział III
Zasady postępowania rekrutacyjnego

1. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku.
2. Informację o rekrutacji zamieszcza się na tablicy informacyjnej w przedszkolu, na stronie internetowej przedszkola oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
4. Aby dziecko wzięło udział w postępowaniu rekrutacyjnym, rodzic zobowiązany jest do:
- złożenia w sekretariacie przedszkola wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (załącznik nr 2);
- dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów (pkt.15 i 16);
5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie gminy Lipiany oraz dzieci 7 – letnie odroczone od obowiązku szkolnego.
6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do roku w którym dziecko skończy 9 lat.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
8. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkole.
9. Dziecko 3, 4 i 5 letnie mają prawo do edukacji przedszkolnej.
10. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (załącznik nr 3).
11. Dzieci zamieszkałe poza gminą Lipiany mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola po zakończeniu rekrutacji podstawowej w miarę wolnych miejsc.
14. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych w obwodzie przedszkola, komisja dokonuje rekrutacji zgodnie z kryteriami podstawowymi i dodatkowymi.
15. Kryteria ministerialne:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
16. Kryteria samorządowe:
- oboje rodziców (prawnych opiekunów) kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczy się w trybie dziennym, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne,
- czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie (pełne godziny zegarowe),
- co najmniej jedno z rodziców kandydata pracuje.
17. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
1) Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci).
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)
3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).
4) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).
5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) .
6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
7) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)
8) dokument potwierdzający zatrudnienie (od każdego z rodziców), np.: zaświadczenie z zakładu pracy, aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczenia się z ZUS lub Urzędem Skarbowym itp.
9) oświadczenie o planowanym pobycie dziecka powyżej 5 godzin dziennie.
18. Przewodniczący Komisji może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu złożonym przez rodziców, które mogą mieć wpływ na wynik rekrutacji.
19. Wszystkie kryteria podstawowe mają jednakową wartość.
20. Kryteria dodatkowe i ich wartość punktową określa organ prowadzący.
21. Jeżeli po przeprowadzeni postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
22. Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o niezakwalifikowaniu dzieci, których rodzice systematycznie zalegali z terminowymi opłatami za usługi edukacyjne lub łamali Regulamin pracy przedszkola.
Rozdział IV
Komisja Rekrutacyjna

1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi co najmniej trzech nauczycieli tego przedszkola.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej nie może wchodzić:
- dyrektor przedszkola,
- osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Wśród członków Komisji Rekrutacyjnej dyrektor wybiera przewodniczącego.
5. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej kieruje pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej wybierają ze swojego grona protokolanta.
7. Protokolant sporządza protokół z obrad Komisji Rekrutacyjnej który zawiera w szczególności:
- datę posiedzenia Komisji,
- imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków Komisji obecnych na posiedzeniu,
- informację o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach,
- podpisy przewodniczącego oraz członków Komisji.
8. Do protokołu postępowania rekrutacyjnego załącza się:
- listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie oraz informację o podjętych czynnościach,
- informację o liczbie punktów przyznanych kandydatom za poszczególne kryteria
- listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
- listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
9. Na mocy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, członkowie Komisji Rekrutacyjnej są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania prawa o nie rozpowszechnianiu danych osobowych do których mają dostęp w tracie postępowania rekrutacyjnego.


Rozdział V
Przepisy końcowe

1.Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, o których mowa w Rozdziale II, pkt.5 niniejszego regulaminu nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.
2. Pod pojęciem „wielodzietność rodziny” rozumie się rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
3. Za osobę samotnie wychowującą dziecko uważa się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
4. Oświadczenia i dane osobowe zawarte we wniosku lub deklaracji składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. Kwestie proceduralne nie zawarte w niniejszym Regulaminie ustala Komisja Rekrutacyjna.
6. Po zakończeniu rekrutacji decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Dyrektor przedszkola.
7. Przyjęcie dziecka do przedszkola wiąże się z podpisaniem Deklaracji rodziców dotyczącej godzin pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola.

Regulamin wchodzi w życie Zarządzeniem nr 3/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Lipianach z dnia 19 lutego 2019 r.
Przedszkolowo.pl logo